Game Reserve in Tanzania

 • Ikongoro Game Reserve.
 • Kigosi Game Reserve.
 • Kijereshi Game Reserve.
 • Liparamba Game Reserve.
 • Lukwati and Piti Game Reserve.
 • Lukwika Lumesule and Msanjesi.
 • Lwafi Game Reserve.
 • Maswa Game Reserve.
 • Moyowosi Game Reserve.
 • Rungwa-Kizingo and Muhezi Game Reserve.
 • Uwanda Game Reserve.
 • Rukwa Game Reserve.
 • Selous Game Reserve.
 • Swagaswaga Game Reserve.
 • Ugala River Game Reserve.